چاپ PCB

تعداد سفارش
دارای لبه میباشد؟
فیدوشیال
لایه ها
ابعاد سفارش (سانتی متر)
طول
عرض

جنس برد
ضخامت برد

حداقل طرح مدار/ فاصله:
نوع چاپ طرح مدار:

نوع چاپ طرح مدار:
چاپ راهنما:
پوشش نهایی:

پوشش محافظ:
نوع برش:
ضخامت مس:

Max. file size: 400 MB.
Max. file size: 400 MB.